موضوعات = آموزش عالی
تعداد مقالات: 11
7. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 117-138

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته


8. بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 49-60

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی


9. بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-72

حسین زارع؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی؛ زنده یاد مهدی جمشیدیان


10. الزام‌ها و پیامدهای اجتماعی برنامه‌درسی پاسخگو در آموزش‌عالی مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 57-76

محمد رضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ مصطفی شریف؛ محمود مهرمحمدی


11. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-34

مسعود تقوایی؛ محمود اکبری