موضوعات = انحرافات اجتماعی
تعداد مقالات: 9
2. فضاهای بی­ دفاع شهری و خشونت (مطالعه‌ی موردی فضاهای بی­ دفاع شهر تهران)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-70

علیرضا محسنی تبریزی؛ سهراب قهرمانی؛ سجاد یاهک


3. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو


4. تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-50

احمد یارمحمدیان؛ حیدر شرفی راد


5. بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آمـوزان مقطـع متوسطه شهرستان ایذه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-100

سید عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ علی براتیان


6. پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-22

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد


7. بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-40

وحید قاسمی؛ بدری برندگی


8. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 37-50

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین


9. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 65-80

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی