موضوعات = قومیت
تعداد مقالات: 3
1. احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-40

10.22108/jas.2017.21441

سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی


3. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 45-70

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب