دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1389 
3. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان

صفحه 35-56

ناهید الملوک محمودی؛ حمید بهمن پور؛ طاهره باسامی


7. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

صفحه 119-136

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور