دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تابستان 1388 
2. جامعه شناسی احساسات

صفحه 35-64

علی ربانی خوراسگانی؛ مسعود کیانپور


3. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

صفحه 65-80

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی


4. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

صفحه 81-106

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی


7. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

صفحه 155-174

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی


8. بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش

صفحه 175-188

علی یزدخواستی؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی