دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1388 
3. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

صفحه 37-50

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین


8. بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

صفحه 135-157

رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی