دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، زمستان 1388 
4. اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

صفحه 57-78

سید علیرضا افشانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل نجف آبادی؛ محمد حیدری


8. « جای خالی سلوچ » نقد جامعه شناختی رمان

صفحه 151-168

محمدرضا نصر اصفهانی؛ میلاد شمعی


9. رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟

صفحه 169-183

علی ربانی خوراسگانی؛ محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده