دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1390 

مقاله علمی

1. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو


9. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

صفحه 153-177

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی