دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1391 
4. بررسی میزان مشارکت ‌اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387

صفحه 51-80

محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمدرضا خلیفه


8. بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

صفحه 149-170

محمد رضا همتی‌فر؛ گلمراد مرادی؛ داریوش بوستانی؛ داریوش بوستانی؛ گلمراد مرادی