دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1391 
4. بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 75-92

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد؛ محمودرضا رهبرقاضی