دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1392 
3. مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

صفحه 41-66

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف


4. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

صفحه 67-88

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی


11. رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی

صفحه 201-220

آرمیتا نوئین؛ محمدباقر کجباف؛ مهرنوش فرودستان