دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1392 
1. بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سوء مصرف مواد

صفحه 1-18

سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی؛ اکبر علیوردی نیا


2. مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

صفحه 19-41

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی


8. بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان

صفحه 139-162

طاهره آقاباباپور دهکردی؛ طاهره آقاباباپور دهکردی؛ علی نصر اصفهانی


11. بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 211-226

مجید ملکان؛ محمود رهبر قاضی؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ حسین هرسیج