دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1393 
4. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان

صفحه 71-84

محمدرضا مرادی؛ حمید رحیمی؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ طاهره بابازاده


7. رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

صفحه 111-120

وحید سلطانزاده؛ افشار کبیری؛ افشار کبیری؛ حسن قلاوندی