دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، بهار 1393 
11. بررسی وضعیت نوگرایی دینی در بین جوانان شهر یزد

صفحه 181-196

حسن زاده دهقان؛ محمدهادی یاراحمدی؛ عصمت صالحی