دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، بهار 1393 
3. تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 15-32

محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده


4. تلویزیون و هویت دینی (مطالعه­ موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران )

صفحه 33-48

مهرداد کاظمیان؛ معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ محمد اسماعیل ریاحی


5. بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

صفحه 49-60

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی