دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، بهار 1394 
5. تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

صفحه 75-98

مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی


10. بررسی نقش هویت دینی بر حفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان

صفحه 173-194

نسرین پنجه پور؛ ثریا معمار؛ حسن شیخ؛ ثریا معمار