دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1394 
9. تحلیل جامعه‌شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

صفحه 165-184

سید اسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی