دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 62، تابستان 1395 (62) 
4. نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

صفحه 43-60

10.22108/jas.2016.20490

راضیه مهرابی کوشکی؛ جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علی ربانی خوراسگانی