دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 63، پاییز 1395 (63) 

مقاله علمی

2. بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

صفحه 1-14

10.22108/jas.2016.20989

بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی


مقاله علمی

4. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

صفحه 41-54

10.22108/jas.2016.20504

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی


7. رضایتمندی و مشارکت سیاسی- اجتماعی مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج

صفحه 97-116

10.22108/jas.2016.20498

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ مجید روهنده؛ سید محمد سباطیان؛ احمد جعفری