دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 66، تابستان 1396 
10. بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

صفحه 147-162

10.22108/jas.2017.21433

نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی