دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تابستان 1397 (جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 70، شماره دوم، تابستان 1397)