دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1397 (جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 72، شماره چهارم، زمستان 1397) 

مقاله علمی

2. فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

صفحه 1-20

10.22108/jas.2018.103957.1107

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی


4. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

صفحه 39-58

10.22108/jas.2018.101197.1026

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی


9. بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

صفحه 147-166

10.22108/jas.2018.107632.1220

محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف