دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 73، بهار 1398 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 73، شماره اول، بهار 1398) 
3. واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

صفحه 21-38

10.22108/jas.2018.104028.1100

سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی