دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 74، تابستان 1398 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 74، شماره دوم، تابستان 1398)