دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 76، زمستان 1398 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 76، شماره چهارم، زمستان 1398) 
6. تحلیل نقش اعتماد بین‌فردی در مبادلات اقتصادی

صفحه 77-96

10.22108/jas.2019.113827.1537

مسعود زارع مهرجردی؛ حسین میرزائی؛ غلام رضا حسنی در میان