دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 77، بهار 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 77، شماره اول، بهار 1399)