دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تابستان 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 78، شماره دوم، تابستان 1399) 
3. مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

صفحه 23-40

10.22108/jas.2019.117032.1693

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده