دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 78، شماره سوم، پاییز 1399 )