دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399 ) 

مقاله پژوهشی

2. بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری

صفحه 1-20

10.22108/jas.2019.116833.1683

سعیده میرابی؛ حسین میرزائی؛ غلامرضا حسنی درمیان