دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 80، زمستان 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 80، شماره چهارم، زمستان 1399 ) 

مقاله پژوهشی

2. تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

صفحه 1-22

10.22108/jas.2020.120755.1849

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر