اهداف و چشم انداز

این مجله با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد:

 

مسائل اجتماعی ایران

آسیب های اجتماعی ایران

سبک زندگی و ابعاد آن در ایران

سرمایه های اجتماعی در ایران

هویت اجتماعی ایرانیان