جامعه شناسی کاربردی (JAS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله