خانواده و جنسیت
1. بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 189-210

چکیده
           توجه به سلامتی زنان به علت این که آنان نیمی از جمعیت هستند، سهم بزرگی از نیروی کار را تشکیل می‏دهند و رسالت مهم فرزندآوری را بر عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. ورزش، یک سازو کار اساسی است که می‏تواند به این نیاز پاسخ دهد، اما به عنوان یک قاعده جهانی، مشارکت زنان در فعالیت‏های ورزشی محدود است. در ...  بیشتر