مسائل اجتماعی ایران
1. عملکرد کودکان در فعالیت‌های مشارکتی محیط‌زیستی؛ موردکاوی محلۀ سنبلستان اصفهان

مهری شاه زیدی؛ خدیجه سفیری؛ حسین ایمانی جاجرمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 151-173

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.125284.1993

چکیده
  مطابق ادعای ایده‌پردازان جامعۀ ایرانی، مشارکت اجتماعی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مسائل مربوط به توسعۀ ایران است. اگر گام نخست نهادینه‌کردن مشارکت را تمرین آن بدانیم، باید بپذیریم که کودکان بهترین گروهی هستند که می‌توانند مشارکت را تمرین کنند و در خانواده و جامعه اشاعه دهند؛ ازاین‌رو، این پژوهش به مبحث مشارکت کودکان پرداخته ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران

فاطمه منصوریان؛ خدیجه سفیری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 51-70

چکیده
        سلامت اجتماعی، مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است و جنبه اجتماعی آن با محور قرار دادن فرد بررسی می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی جوانان است. روش بررسی در این پژوهش، پیمایش مقطعی است که زنان و مردان 29-18 ساله شهر تهران به عنوان جامعه آماری آن در نظرگرفته شده‌اند. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 37-74

چکیده
           هدف از این پژوهش رویکردی جامعه شناختی به بررسی نقش و ارتباط جنسیت با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن ، در چهارچوب نظریه پردازانِ سرمایه اجتماعی است . روش تحقیق : با توجه به روش کمی ترکیب پژوهش‌ها؛ یعنی روش فراتحلیل ، در هر پژوهش دو مطلب ] سطح معناداری ( significant Level )/ اندازه اثر ( Effect size ) [ باید استخراج و ثبت شوند . بنابراین، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و

خدیجه سفیری؛ مریم صادقی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 1-34

چکیده
  چکیده:در این مقاله چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بررسی و تحلیل شدهاست که با روش پیمایشی انجام شده است. هدف کلی پژوهش، شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر وبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می باشد که به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بسترها و زمینه های مناسب وامکانات و شرایط لازم ...  بیشتر