مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل عوامل و راهبردهای مؤثر بر ارتقای شادکامی در استان ایلام

سجاد مرادی؛ جعفر هزار جریبی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 39-72

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110800.1374

چکیده
  شواهد موجود، وضعیت نامطلوب شادکامی در جامعۀ ایران و استان ایلام را نشان می‌دهند. این در حالی است که امروزه شادکامی یکی از مؤلفه‌‌های مهم توسعه و رفاه و عنصری مهم در پویایی نظم اجتماعی به شمار می‌‌رود. پژوهش حاضر کوشیده است با شناسایی عوامل اثرگذار بر شادکامی در استان ایلام، توصیه‌‌هایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه کند. چارچوب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در شهر سنندج

جعفر هزار جریبی؛ احسان مردوخ روحانی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
        چکیده   در این مقاله رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و مؤلفه­های آن با سرمایه‌‌ی اجتماعی در شهر سنندج بررسی شده ‌است. سرمایه‌ی ‌اجتماعی مجموعه‌ی منابع مادی و معنوی است که به فرد این امکان را می­دهد که روابط پایداری داشته‌باشد. رفاه ‌اجتماعی شامل شاخص‌های اصلی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)

جعفر هزار جریبی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 41-62

چکیده
   تحقیق حاضر به بررسی یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی با عنوان احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن  می پردازد. در  پژوهش حاضر جهت سنجش میزان احساس عدالت اجتماعی (متغیر وابسته تحقیق)، از دو متغیر "عدالت توزیعی و عدالت رویه ای" استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل سه شهروندان منطقه 3، 10و 18 تهران است. برای گردآوری اطلاعات میدانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی

جعفر هزار جریبی؛ سعید لهراسبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
    در این پژوهش هدف، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 334 نفر از دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که 253 نفرشان زن و 81 نفرشان مرد بوده‌اند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی

جعفر هزار جریبی؛ مریم ابراهیمی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی و رضایت شغلی و بررسی آن بین زنان و مردان انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شاغلین بیمارستان کامیاب مشهد بودند . پس از جمع آوری اطلاعات وتحلیل داده­ها از میان سیزده فرضیه، دوازده فرضیه تأیید شد که نتایج فرضیات اصلی بدین صورت بود. بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین ورضایت شغلی ...  بیشتر

فرهنگ
6. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 17-38

چکیده
  بررسی عوامل م ؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندانجعفر هزار جریبی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی *رضا صفری شالی، پژوهشگر اجتماعیچکیدهاعتماد از متغیرهای مهم سرمایه اجتماعی است که در چارچوب نظم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و همزمانبا تغییرات جامعه، اشکال اعتماد نیز تغییر می یابد. امروزه همراه با تغ ییرات جوامع ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکید بر استان تهران)

جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 119-146

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (بعنوان یکی از پارامترهای توسعه اجتماعی ) می پردازد . مجموعهمطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علّتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی وفرافردی(مثل احساس محرومیت، ارضای نیازها، احساس مقبولیت نزد دیگران، احساس عدالت توزیعی، فضای عمومی جامعه، پایگاهاقتصادی ...  بیشتر