مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
           پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و بر اساس آن فرضیه‌هایی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر هستند که از آن، نمونه‌ای به حجم ...  بیشتر