خانواده و جنسیت
1. شبکه اجتماعی همسرگزینی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متأهل

محسن نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ علی سالار

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 17-36

چکیده
   این پژوهش با رویکرد نظری و روشی نو، به موضوع شبکه­ اجتماعی همسرگزینی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متأهل شهر مشهد پرداخته است. تحقیق حاضر در سطح شبکه‏های خود- محور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مردان متأهل شهر مشهد و حجم نمونه این تحقیق 180 نفر است که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای- طبقه‏ای، ...  بیشتر