مسائل اجتماعی ایران
1. تاثیر زندانی شدن محکومین به جرایم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آنها

حبیب احمدی؛ لیلا نیکپور قنواتی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 143-158

چکیده
  بهداشت روان حالتی از سلامتی است که در آن فرد برای جامعه اش مثمر ثمر بوده و به وضعیتی ازسازگاری و روابط اجتماعی ، رفاه و آسایش، رضایت از زندگی و سلامت جسمی رسیده است که در تعامل با جامعه از سطوح پایینی از رفتار انحرافی و از خود بیگانگی برخوردار است. بر این اساس، در این پژوهش، ارضای نیازهای غیرمادی، سازگاری و روابط اجتماعی، رضایت از زندگی، ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مردم بیرجند

حبیب احمدی؛ علی رضا اسلام

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 111-134

چکیده
   چکیدهاین تحقیق، با ر ویکرد کمی، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است . چارچوب نظری پژوهش، از دو نظریهسلسله مراتب نیازهای مزلو و نظام های بوم شناسی انسانی تشکیل شده که بر اساس مفاهیم عمده آن ها و مطابق با جامعه ی آماریمورد مطالعه شاخص هایی تد وین و به کار بسته شده است . با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ نفر از مردم شه رستان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 65-80

چکیده
  چکیدهاین مقاله به بررس ی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد . به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمکپرسشنامه ای که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله ) صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان ...  بیشتر