مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان

ستاره موسوی؛ محمدرضا عابدی؛ علی سیادت؛ سمیرا مرادزاده

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 103-118

چکیده
        سمیرا مرادزاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان *   علی سیادت، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان   محمدرضا عابدی ، دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   ستاره موسوی ، دانشجوی دکتری برنامه‏درسی دانشگاه اصفهان     چکیده   هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه چندگانه رفتار ...  بیشتر