رسانه
1. وسایل ارتباط جمعی، موقعیت اجتماعی- اقتصادی مخاطبان و برجسته‏سازی دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور

جواد افشار کهن؛ برومند شرفی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20482

چکیده
  امروزه بیماری‏های عفونی و مسری جای خود را به بیماری‏های مزمن و غیرواگیر داده‏اند. بنابراین به رهیافتی نو در حوزه سلامت  نیاز است تا فرد از این بیماری‏ها در امان ماند. این رهیافت، اتخاذ سبک زندگی سالمی است که از یک سو بر مسؤول بودن فرد تأکید می‏کند و از سوی دیگر، نیاز به کسب دانش کافی در حوزۀ سلامت را خاطر نشان می‏کند. وسایل ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی نظام واره مسائل معرفتی جامعه‏شناسی ایران با تأکید بر آراء پوپر و هابرماس

پیمان پاک منش؛ جواد افشار کهن

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 163-188

چکیده
          این مقاله بااستفاده از جهارچوب نظری آراء پوپر و هابرماس به تحلیل مسائل معرفتی جامعه‏ شناسی ایران می‏پردازد و می‏کوشد قابلیت‏های آراء آنها را در کمک به حل مسائل معرفتی جامعه‏ شناسی ایران بررسی نماید. این مقاله با تفکیک دو دسته مسائل علم به درون علمی و برون علمی و تفکیک مسائل درون علمی به دو دسته مسائل معرفتی ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 135-158

چکیده
  این پژوهش به بررسی و مطالعه وضعیت عرفی شدن دانشجویان و عوامل مؤثًر بر آن می‌‌پردازد. هدف این تحقیق نشان دادن وضعیت پدیدة عرفی شدن در میان دانشجویان و چگونگی تأثیرگذاری برخی عوامل برجهات و مؤلفة های مختلف آن است.ضرورت این پژوهش ناظر براهمیت وجایگاه والای دین در حیات اجتماعی است و بدیهی است که هر نوع عامل تأثیرگذار در این باره باید ...  بیشتر