مسائل اجتماعی ایران
1. ارزیابی برخی شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی ایران در سال‌های 2005 تا 2011

حامد شیری

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 119-136

چکیده
    مقاله حاضر در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با استناد به داده‌های گزارش توسعه انسانی، می‌کوشد تا وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به طور تطبیقی در بین کشورهای خاورمیانه بررسی کند. در این پژوهش، وضعیت توسعه انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر پایه‌ داده‌های سال 2011، نسبت به سال آغازین شروع سند ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. کانون‌های فرهنگی ـ هنری و توسعه سرمایه اجتماعی بررسی میزان و اَشکال سرمایه اجتماعی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های تهران

حامد شیری؛ ابوالفضل مرشدی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 145-176

چکیده
  مقاله حاضر قابلیت کانون‌های فرهنگی و هنری را به مثابه تشکل‌های مدنی دانشگاهی در توسعه سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد. با استناد به رویکرد نظری پاتنام و متناسب با موضوع تحقیق اشکال سه‌گانه «سرمایه اجتماعی درون‌کانونی»، «سرمایه اجتماعی بین‌کانونی» و «سرمایه اجتماعی نهادی با توجه به مولفه‌های سه‌گانه سرمایه ...  بیشتر