مسائل اجتماعی ایران
1. سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

اسدا... نقدی؛ احمد محمدپور؛ علی سوری

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 177-194

چکیده
     تجربه توسعه در کشورهای پیش‏گام نشان‏گر تأثیر متغیر مهمی به‏نام سرمایه‏ی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم‏اجتماعی و به‏ویژه جامعه‏شناسی و اقتصاد ‌شده و در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه‏ی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت‏های اقتصادی است. ...  بیشتر