دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
فرهنگ
بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف

دوره 29، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107632.1220

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی بوده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و ازنظر هدف کاربردی - توسعه‌‌ای است. ازلحاظ گردآوری داده‌ها نیز به روش آمیخته انجام شده است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ کیفی، 2013 نفر ازکارمندان شهرداری اصفهان بوده است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ کمی (دلفی فازی)، 138 نفر از خبرگان سازمانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش میانجی: جوّ اخلاقی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان)

علی نصراصفهانی؛ زینب امیری؛ مجتبی فرخی؛ محسن سیفی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21430

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط‏ کار بر سایش اجتماعی با نقش متغیر میانجی جوّ اخلاقی سازمان در سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش به‌لحاظ اینکه عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی را با معنویت در محیط کار و متغیر میانجی جوّ اخلاقی بررسی می‌کند و سایش را به‌عنوان متغیر وابسته در نظر می‌گیرد، نسبت به پژوهش‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران)

علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری

دوره 27، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20494

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری پرستاران بیمارستان شریعتی تهران است. اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی استون (2001) و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان، اسپرتیزر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه : شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک

هادی شیرویه زاد؛ علی نصر اصفهانی؛ محمد مهدی توکلی؛ سعید جعفری

دوره 26، شماره 2 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 181-196

چکیده
            مطالعات گوناگون لزوم توجه به مدیریت سرمایه انسانی را مشخص کرده­اند و سرمایه انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان در نظر گرفته و بیان می­کنند که یکی از راه­های کسب مزیت رقابتی برای سازمان از طریق توجه به سرمایه انسانی می­باشد. از طرف دیگر سرمایه­گذاری در سرمایه انسانی، باعث افزایش تعهد سازمانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان مورد مطالعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر

علی نصراصفهانی؛ جواد شعبانی نفت چالی؛ جواد خزایی پول

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 165-184

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان است.  مرحله اول اجرای پژوهش کتابخانه‏ای و مرحله دوم آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر، شامل 360  نفر مرد و زن تشکیل می‏دهند که از بین این جامعه تعداد  135نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمانهای خدماتی استان اصفهان (با رویکرد آموزه‌های مدیریت در آثار سعدی)

علی نصراصفهانی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ حسین آقاحسینی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 107-134

چکیده
  مفهوم سرمایة اجتماعی به عنوان ابزاری برای درک روابط اجتماعی که زیربنای سیستمهای اجتماعی اثربخش است، به کار می‌رود و مبنای مزیت سازمانی شناخته شده است. سؤال اصلی برای مطالعات سازمانی آن است که چگونه سرمایة اجتماعی در محیط کار فرسایش می‌یابد؟و چگونه می‌توان آن را افزایش داد؟ مطالعات سرمایة اجتماعی سازمانی بر رفتارهای کاری که به ...  بیشتر