فرهنگ
1. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

سید علی هاشمیان فر؛ محمد گنجی؛ محمد گنجی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 25-44

چکیده
  چکیدهرفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر جامعهو از شاخص های.توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. فرهنگ شهروندی و عناصر کلیدی آن همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیباین مفهوم از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسائل اجتماعی که تمدن و پیشرفت جوامع بشری را در استقرارآن فرهنگ ...  بیشتر