فرهنگ
1. معیارهای مکان گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه سواری (با تأکید بر شهر اصفهان)

مسعود تقوایی؛ عفت فتحی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 135-152

چکیده
   رشد روز افزون شهر نشینی، جمعیت شهری و به تبع آن رشد عبور و مرور و رفت و آمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه موتوری در سطح برون و درون شهری، مشکلات بسیاری را در سیستم حمل و نقل ایجاد نموده است. بر این اساس برای کاهش معضلات ترافیک، حمل و نقل وآلودگی هوا برنامه ها و طر حهای متنوعی اجرا می گردد. یکی از برنامه هایی که با اجرای عملی و صحیح آن ...  بیشتر

2. تحلیل آماری بر روند گسترش ناموزون کاربری شبکه معابر در شهر اصفهان

مسعود تقوایی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 19-36

چکیده
  از بین کاربری های شهری، فضاهای سبز بخشی از پیکره با اهمیت شهرها هستند که به عنوان بخش جاندار ساخت کالبدی شهر، تلقی می شوند و در هماهنگی با بخش بیجان کالبد شهر ، بافت و سیمای شهر را تشکیل می دهند. اما با توجه به نقش و جایگاه گسترش فضاهای سبز در شهرها ، طی سالهای اخیر در بیشتر شهرهای ایران از جمله شهر زیبای اصفهان که روزگاری به عنوان الگوی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

مسعود تقوایی؛ محمود اکبری

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 19-34

چکیده
  تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه های توسعه در کشورهای مختلف جهان، نشان دهنده محوری بودن نقش فناور ی اطلاعاتاست. براین اساس ، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهاصفهان انجام گرفته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء محترم هیأتعلمی دانشگاه ...  بیشتر