مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش‌آموزان 18- 16 ساله شهر اهواز)

کریم رضادوست؛ عبدالحسین نبوی؛ نجمه صالحی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز صورت گرفته است. روش مطالعه تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دانش‌آموزان دبیرستانی 18- 16 ساله شهر اهواز است و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. داده‌ها با پرسشنامه گردآوری شده است و از طریق آزمون‌های ضریب همبستگی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آمـوزان مقطـع متوسطه شهرستان ایذه

سید عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ علی براتیان

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 83-100

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه می باشد. به همین جهت از نظریه های جامعه شناسی،روان شناسی و روان شناسی اجتماعی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق تعداد 386 نفر دانش آموز ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

سید عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ سیده هاجر حسینی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 73-96

چکیده
          احساس امنیت اجتماعی، از موقعیت و جایگاه برجسته­ای در برنامه­ریزی­های کشوری برخوردار است که دست­یابی و پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و زمینه­های پیچیده­ای بوده و آسیب­پذیری یا زوال آن نیز، معلول زمینه­ها و عوامل متفاوتی است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر پاره­ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی بر احساس ...  بیشتر