مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 37-50

چکیده
  چکیدهمقاله حاضر به بررسی عوامل م ؤثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه با رویکردی ترکیبی پرداخته است . مبنای نظری پژوهشبرتئوری های همنشینی افتراقی ، کنترل اجتماعی ، احساس محرومیت نسبی و شرایط آنومیک خانواده استوار می باشد . روش تحقیق ،پیمایشی و از نوع روش علی ‐ مقایسه ای است . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه هدایت شده محقق ساخته جمع ...  بیشتر