فرهنگ
1. بررسی رابطه مسؤولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ قاسم زارعی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 185-200

چکیده
        علی رغم این که ایران کشور کم بارانی است، اما میزان مصرف آب در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است. رویکرد اساسی در مقابله با بحران مصرف آب، صرفه‏جویی است، اما در ایران کمتر به این موضوع توجه شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است گرایش به صرفه‏جویی در مصرف آب را بررسی و رابطه آن را با مسؤولیت‏پذیری، آزمون نماید. ...  بیشتر