مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

سعید معیدفر؛ حسین مقیمی اسفندآبادی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مهمترین کارکردهای مدرسه، جامعه‌پذیری دانش‌آموزان است که نبود آن، به کجرفتاری دانش آموزان خواهد شد. هدف اصلی مقاله‌ حاضر، بررسی عوامل و مؤلفه‌های مدرسه و تأثیر آنها بر کجرفتاری دانش‌آموزان است. چهارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه‌های فشار عمومی اگنیو (1992)، پیوند اجتماعی هیرشی (1969) و پیوند افتراقی ساترلند (1939) و با کنترل متغیر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

علیرضا محسنی تبریزی؛ سعید معیدفر؛ فاطمه گلابی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 41-70

چکیده
  اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در علوم اجتماعی و عاملی در جهت تعامل بین افراد نسل های مختلف در جامعه است. در عین حال ، اعتماد می‌تواند روابط بین افراد را در سطوح خرد و کلان تسهیل نماید . هدف از این تحقیق، بررسی مقایسه ای اعتماد اجتماعی نسل های مختلف و عوامل موثر بر آن می‌باشد . این تحقیق از نوع پیمایشی وابزار تحقیق پرسشنامه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

سعید معیدفر؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 135-151

چکیده
  طرح مساله: موضوع مسایل اجتماعی در دو دهه اخیر در محافل علمی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این راستاشناخت آن نیازمند تعمق و همفکری صاحبنظران می باشد ، فرا تحلیل مطالعات انجام شده می تواند به شناخت مسایلاجتماعی در ایران یاری رساند.روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع فرا تحلیل می باشد. این روش به معنای تحلیل تحلیل ها است و مهمترینروش ...  بیشتر