فرهنگ
1. بررسی روایی در پیمایش‌های سنجش دینداری در ایران

حسین شجاعی زند؛ علیرضا شجاعی زند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 168-196

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.21247

چکیده
  روایی،[1] مهم‌ترین ویژگی هر سنجه و تنها جواز استفاده از نتایج یک پژوهش است. زمانی که پژوهش دربارۀ موضوعاتی همچون دینداری باشد، بررسی روایی، اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ زیرا این قبیل موضوعات به‌دلیل پیچیدگی و پنهان‌بودگی، در مرحلة جمع‌آوری، ارزیابی و تحلیل نتایج بیشتر در معرض آسیب‌های روشی هستند. با وجود این، به نظر می‌رسد بیشتر مطالعات ...  بیشتر

فرهنگ
2. گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 17-39

چکیده
             مسأله این پژوهش، تنوع و تکثری است که در مقوله دینداری در زمانه کنونی حادث شده است. این مطالعه با پذیرفتن این پیش‌فرض که دینداری به مثابه امری متنوع، متکثّر و متلوّن، خارج از دوگانه‌ دیندار یا بی‌دین بودن افراد است، به گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان پرداخته است. بدین منظور، با استفاده از روش ترکیبی ...  بیشتر