فرهنگ
1. دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان

سید حسین سراج زاده؛ فاطمه جواهری؛ سمیه ولایتی خواجه

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 55-77

چکیده
  یکی از موضوع‌هایی که در دهه‌های اخیر وارد حوزه جامعه‌شناسی شده و توجه بسیاری از محققان اجتماعی را به‌خود جلب کرده، نقش مهم تعیین کننده‌های اجتماعی در سلامت انسان است. در این مقاله، رابطه سلامت با برخی از تعیین‌کننده‌های اجتماعی شامل دینداری، سبک ‌زندگی سلامت ‌محور و حمایت اجتماعی آزمون می‌شود. این مطالعه یک مطالعه پیمایشی است ...  بیشتر